Lög félagsins

Lög Félags íslenskra bókaútgefenda.

1. grein.

Félagið heitir Félag íslenskra bókaútgefenda. Heimili þess er í Reykjavík. Félagið var stofnað 1889.

2. grein.

Félagið skal gæta hagsmuna íslenskra bókaútgefenda. Félagið skal leitast við að efla almenna bókmenningu, bókakaup og bóklestur á Íslandi árið um kring. Sérstaka áherslu skal leggja á að auka áhuga barna og ungmenna á lestri bóka. Þá skal félagið afla upplýsinga um ástand og horfur á íslenskum bókamarkaði á hverjum tíma og um þróun útgáfumála og höfundarréttar, hérlendis og erlendis.

3. grein.

Allir sjálfstæðir íslenskir lögaðilar; einstaklingar, félög eða fyrirtæki, sem gefið hafa út að minnsta kosti fjóra bókatitla á síðastliðnu útgáfuári geta sótt um aðild að félaginu. Beiðni um inngöngu í félagið skal vera skrifleg og sendast formanni sem leggur umsókn fyrir næsta stjórnarfund.

Þegar umsókn hefur verið samþykkt af stjórn og inntökugjald og fyrsta félagsgjald hefur verið  greitt öðlast nýr félagi full réttindi í félaginu, nýtur kjara sem félögum bjóðast og gengst undir skyldur sem lög félagsins kveða á um. Ef stjórn félagsins synjar umsækjanda um aðild að félaginu getur hann skotið málinu til félagsfundar. Um atkvæðisrétt á félagsfundum vísast til fimmtu greinar.

4. grein.

Árgjald félagsins og inntökugjald skal ákvarðað á aðalfundi ár hvert.

5. grein.

Atkvæðisrétt á fundum félagsins hafa þeir félagar sem greitt hafa árgjald til félagsins á viðkomandi starfsári. Nýir félagar öðlast atkvæðisrétt á aðalfundum félagsins. Greiðsla árgjalds veitir fullgildum félögum rétt til eins atkvæðis á félagsfundi og aðalfundi.

6. grein.

Stjórn félagsins fer með málefni þess milli funda, annast fjárreiður, ræður starfsmenn og framkvæmir samþykktir sem gerðar eru á aðalfundi eða félagsfundum, auk þeirra verkefna sem eru lögbundin.

Í stjórn félagsins sitja ellefu menn að formanni meðtöldum. Formann skal kjósa sérstaklega til eins árs í senn. Árlega skulu kjörnir í stjórn fimm aðalmenn til tveggja ára. Endurkjör er heimilt. Kjör til stjórnar skal vera skriflegt sé þess óskað. Þeir einir eru kjörgengir fram til stjórnar sem eru eigendur, stjórnarmenn eða starfsmenn útgáfufélags sem á aðild að félaginu. Missi stjórnarmaður umboð til stjórnarsetu skv. 4. mgr. 6. gr. og eða hætti í stjórn af  öðrum ástæðum áður en kjörtímabili lýkur, skal ekki kosinn annar stjórnarmaður, fyrr en á næsta aðalfundi.

Skrifstofa félagsins skal kalla eftir framboðum til stjórnar og formanns með fundarboði til aðalfundar sem senda skal til félagsmanna a.m.k. þremur vikum fyrir aðalfund. Tilkynna skal skrifstofu félagsins um framboð eigi síðar en viku fyrir fund. Sitjandi stjórnarmenn, sem eru á seinna ári sem stjórnarmenn, skulu tilkynna skrifstofu félagsins, eigi síðar en fjórum vikum fyrir áætlaðan aðalfund, hvort þeir muni gefa kost á sér til stjórnar að nýju.

Liggi fyrir að afloknum framboðsfresti að ekki hafi fengist framboð til allra sæta í stjórn sem kjósa á um er fráfarandi stjórn heimilt að leita eftir framboðum til stjórnar þó að framboðsfresti sé lokið. Í því tilviki eru framboð einstaklinga sem stjórn leitar til eftir lok venjulegs framboðsfrests gild.

Ljúki stjórnarmaður störfum hjá útgáfufélagi, er umboði hans sem stjórnarmanns lokið. Hið sama gildir ef útgáfufélag hættir útgáfustarfsemi, þá er umboð þess aðila sem kosinn var í stjórnina sem starfsmaður viðkomandi útgefanda lokið. Í framangreindum tilvikum lýkur stjórnarsetu samhliða því að reglulegum störfum viðkomandi stjórnarmanns lýkur hjá útgefenda.

Skipti stjórnarmaður um starfsvettvang, en starfi hjá útgáfufélagi sem á aðild að félaginu eða nýju útgáfufélagi sem hefur sótt um aðild að félaginu, sem fyrir liggur að verði samþykkt sem nýr félagi, þá er viðkomandi stjórnarmanni heimilt að sitja áfram í stjórn félagsins út kjörtímabil sitt.

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Ársreikning félagsins skal endurskoðaða og leggja fyrir aðalfund til samþykktar.

Stjórn skal semja og/eða samþykkja starfsreglur og starfsáætlun fyrir stjórn í upphafi starfsárs. Í starfsreglum skal m.a. fjallað um verkaskiptingu stjórnar og ábyrgð einstakra stjórnarmanna og hvaða verk skuli falin starfsmönnum félagsins sem og um ábyrgð á fjármálum og reikningsskilum félagsins. Þá skal í starfsáætlun fjallað um ábyrgð og framkvæmd helstu verkefna félagsins þar með talið Íslensku Bókamenntaverðlaunanna og Bókamarkaðarins. Jafnframt skal stjórn halda lista um heiðursfélaga og samþykkja reglur um heiðursfélaga. Heiðursfélagar geta aðeins verið einstaklingar en ekki félög.

7. grein.

Aðalfundur fer með æðsta vald varðandi málefni félagsins. Aðalfundur setur félaginu lög samanber 9. gr. og kýs stjórn og formann sbr. 6. gr. Aðalfund skal halda fyrir lok febrúar mánaðar ár hvert og skulu þar tekin fyrir eftirfarandi dagskrárefni í þessari röð:

 1. Formaður skýrir frá gjörðum félagsins á liðnu starfsári.
  2. Formaður leggur fram reikning félagsins fyrir liðið starfsár til samþykktar.
  3. Teknar eru til afgreiðslu tillögur um lagabreytingar ef einhverjar eru.
  4. Fram fer kosning formanns til eins árs.
  5. Fram fer kosning annarra stjórnarmanna samkvæmt 6.grein laga.
  6. Fram fer kosning löggilts endurskoðanda félagsins.
  7. Stjórn leggur fram tillögu að árgjaldi og inntökugjaldi félagsmanna til samþykktar.
  8. Tekin eru fyrir önnur mál er upp kunna að verða borin.

Aðalfund og félagsfundi skal boða í bréfi eða með tölvupósti eða á annan sannanlegan hátt með minnst viku fyrirvara. Þessir fundir eru lögmætir séu þeir löglega boðaðir.

Á fundum ræður einfaldur meirihluti atkvæða, nema í undantekningartilvikum sbr. 8., 9. og 10. grein. Félagi getur falið starfsmanni sínum eða öðrum aðila að fara með atkvæði sitt á aðalfundi og félagsfundum, enda sé það gert skriflega, umboð lagt fram á fundi og þess getið í fundargerð.

Félagsfundi skal halda þegar stjórn félagsins ákveður eða þegar þrír félagar krefjast þess skriflega og tilgreina fundarefni. Þá skal stjórn boða til fundar innan 14 daga frá því að henni barst krafa um fund. Í fundarboði skal geta helstu fundarmála. Félagsfundir ráða málefnum félagsins næst á eftir aðalfundi.

8. grein.

Úrsögn úr félaginu skal miðast við áramót. Hafi félagi ekki greitt árgjald sitt og/eða inntökugjald síðastliðið ár fyrir aðalfund missir hann tímabundið félagsréttindi sín og atkvæðisrétt á fundum þar til uppgjör hefur farið fram. Greiði félagi ekki árgjald í tvö ár fellur félagsaðild hans niður.

Félagsmaður sem ekki hefur gefið út bók sl. fjögur ár skal falla af félagsskrá. Skal félaga tilkynnt um að hann falli af félagsskrá með mánaðar fyrirvara. Félagi getur sótt um undanþágu frá því að hann falli af félagsskrá til stjórnar félagsins sem er heimilt að verða við ósk liggi fyrir að um tímabundna stöðvun á útgáfustarfsemi sé að ræða.

Til þess að víkja skráðum félaga sem uppfyllir almenn inntökuskilyrði úr félaginu þarf 4/5 atkvæða allra viðstaddra félaga á lögmætum fundi enda hafi fyrirhugaður brottrekstur verið kynntur í fundarboði og hvaða ástæður stjórn telur réttlæta brottvikningu úr félaginu.

9. grein.

Lögum þessum verður ekki breytt né við þau aukið nema á aðalfundi og skulu tillögur um breytingar á þeim kynntar félögum viku fyrir fund. Breytingar á lögum félagsins þarf að samþykkja með 2/3 hlutum greiddra atkvæða.

10. grein.

Nú þykir ráðlegt að slíta félaginu og skal tillaga um það send öllum félögum mánuði áður en hún kemur fyrir félagsfund. Til þess að hún öðlist samþykki þarf hún að hljóta 4/5 atkvæða og ákveður þá fundurinn hvernig eignum og skuldum félagsins skuli ráðstafað.

 

(Lög endurskoðuð og samþykkt á aðalfundi félagsins 09.02.2023)